Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Rekrutacja / Rekrutacja 2019/2020

Informacja dla Rodziców 

w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klasy I

 na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach

informuje, iż w dniach od 15 lutego do 18 marca 2019r. będzie prowadzona rekrutacja
do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone  w 2012 roku.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają „Kartę zgłoszenia” dziecka do szkoły.
 • Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka spoza obwodu.
  Dokumenty należy składać do 18 marca 2019 r. do godz. 14.00

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia dziecka
2. Wniosek o przyjęcie dziecka
3. Oświadczenie

Rozpoczął się nabór do publicznych punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, który będzie prowadzony na podstawie Regulaminu określającego zasady rekrutacji.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Sławno

REGULAMIN

określający szczegółowe zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
na rok szkolny 2019/2020

I. Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz. 59)
 • Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Gminy Sławno z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 • Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

II. Informacje ogólne

 1. Ilekroć jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne oraz punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno.

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz dyrektora szkoły przy której funkcjonuje punkt przedszkolny.

3) rodzicu/rodzicach- należy przez to rozumieć prawnego bądź ustawowego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą.

4) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

5) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem .

2.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata składany do dyrektora wybranej szkoły podstawowej. Wnioski są wydawane przez dyrektorów szkół lub upoważnione osoby. Wersja elektroniczna wniosku jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. Wniosek można złożyć nie więcej niż do trzech przeszkoli.

4. Do przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Sławno.

5. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Sławno mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Sławno po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym  przedszkolu.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów
1. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 09.02.2019r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  – w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Termin składania wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola (wraz załącznikami) u dyrektora szkoły od15.02.2019r. do 18.03.2019r. do godz. 14.00
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej (analiza dokumentów, żądanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, rozpatrywanie  wniosków) do26 marca  2019r.
 3. Podanie do publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola –09kwietnia 2019r. do godz.14.00
 4. Podpisywanie z dyrektorem „Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez szkołę w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiących potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane – od 10 kwietnia 2019r. do 15 kwietnia 2019r. do godz. 15.00, brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu,
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola – 19 kwietnia 2019r. do godz. 14.00.

IV. Kryteria naboru  kandydatów do  przedszkoli – I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku większej liczby kandydatów  zamieszkałych na obszarze Gminy Sławno niż wolnych miejsc w przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata ,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3)  niepełnosprawność jednego  z rodziców kandydata,

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria , o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość – 20 pkt.

V. Kryteria naboru kandydatów do przedszkoli – II etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria z określoną liczbą punktów:

 1. Kryteria  wraz z liczbą punktów do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej:

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 4 punkty

2) oddział przedszkolny wskazany we wniosku  jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka bądź miejsca pracy jednego z rodziców  – 3 punkty

3) zadeklarowanie uczęszczania do oddziału przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem – 1 punkty

VI. Potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów do I etapu postępowania rekrutacyjnego

 1. Wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem (załącznik nr 1 do Regulaminu),

2) niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – potwierdzona przeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 i 1948),

3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 2 do Regulaminu),

4) objęcie kandydata piecza zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583 i 1860).

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów , o których mowa w ust.1 pkt.2), 3), 4), składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Powyższe dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 3) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

VII. Potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów do II etapu postępowania rekrutacyjnego

 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub  prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 3 do Regulaminu).

2) oświadczenie rodzica/ców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym (do 8 godzin i powyżej 8 godzin)

VIII. Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające – od 10 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. do godz. 14.00.
 2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszych zasad.

IX. Komisja rekrutacyjna

1.Całość postępowania rekrutacyjnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem i zasadą poufności informacji
o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

3)ustalenie i podanie o publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

4)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego .

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do zgłoszenia, w terminie wyznaczonym przez siebie. Przewodniczący  komisji rekrutacyjnej może również zwrócić się do Wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 2. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania  kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu  lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych  w oświadczeniach, jeżeli instytucja posiada takie informacje.
 3. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art.23 ust. 4a ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

6.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola , jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 1. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dziecko zamieszkałe na terenie  Gminy Sławno, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do danego przedszkola, dyrektor informuje  Wójta Gminy o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.
 2. Wójt Gminy jest obwiązany pisemnie wskazać inne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

X. Postępowanie odwoławcze.

 1. W terminie 7 dni od  dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, rodzić kandydata może wystąpić do komisji  rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 2. 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa  w ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dania otrzymania uzasadnienia.

4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora  służy skarga do sądu administracyjnego.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Podstawy prawne:

 1.  art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59);
 2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942);
 3.  Uchwała XXXII/253/17 Rady Gminy Sławno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sławno;
 4. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Sławno  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych  do  oddziałów przedszkolnych  oraz  klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

I. Przyjmowanie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 1.  Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów druku Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach (załącznik nr 1).
 2.  Zgłoszenie należy złożyć w okresie od 15.02.2019r. do 18.03.2019 r.
 3.  Listę kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na internetowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 09.04.2019 r. do godz. 14.00.
 4.  W terminie od 10.04.2019 r. do 15.04.2019 r. do godz. 15.00 rodzice/prawni opiekunowie zgłoszonych uczniów są zobowiązani do złożenia Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach (załącznik nr 3).
 5.  Listę uczniów przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na internetowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 19.04.2019 r. do godz. 14.00.

II. Rekrutacja kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i gminy

 1.  Rekrutację kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się na wolne miejsca, jakimi dysponuje szkoła.
 2.  Rodzice/prawni opiekunowie składają w szkole w okresie rekrutacji do klas pierwszych, tj. od 10.05.2019 r. do 17.06.2019 r.:

1)  wypełniony druk Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach (załącznik nr 2),

2)  oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 1.  Kryteria, które brane są pod uwagę, ustalone zostały przez organ prowadzący i wprowadzone Uchwałą XXXII/253/17 Rady Gminy Sławno  z dnia 24 marca 2017 r. i są to:

1)  w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt.,

2)  miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły  – 4 pkt.,

3)  w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.

 1.  W okresie do 23.05.2019 r. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.
 2.  Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na internetowej stronie szkoły do dnia 06.06.2019 r.
  do godz. 14.00.
 3.  W terminie od 06.06.2019 r. do 10.06.2019 r. rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów są zobowiązani do złożenia Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach (załącznik nr 3).
 4.  Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 12.06.2019 r. do godz. 14.00.

III. Tryb odwoławczy

 1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o udostępnienie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3.  Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4.  Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

IV. Postanowienia końcowe

 1.  Rekrutacji uzupełniającej nie podlegają kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.

Pliki do pobrania

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj