Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

RODO / Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem danych osobowych  przekazanych w związku prowadzonym procesem wynikającym z udzielenia zgody lub zawartej umowy  jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach; 26-332 Szadkowice 38A

22) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie realizacji obowiązku prawnego wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c), lub udzielonej dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a), a także w uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 9 ust 2 RODO.

3) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w zakresie udzielonej zgody/umowy, będą osoby zatrudnione w Szkole oraz:

– podmioty, z którymi Szkoła ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane‚) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przez Szkołę przewidzianych prawem, ochrony praw Szkoły zgodnie z przepisami prawa w szczególności Szkoła może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług transportowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Szkołą umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Szkołę,

– organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. Organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. Audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie tylko w związku z potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu.
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Lub do czasy wycofania zgody jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) (zgoda).

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Pana/Pani dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9) W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach.

                                                                                                                                                                             Dyrektor Szkoły:

                                                                                                                                                                                                              Elżbieta Białecka

 

 

 

 

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj