Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Historia szkoły

Rys historyczny

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Kazimierza Wielkiego

W SZADKOWICACH

Brak dokumentu, który mówiłby o dokładnej dacie powstania naszej szkoły, choć pierwsze zachowane arkusze ocen dotyczą dzieci i młodzieży urodzonych w roku 1932. Początkowo szkoła mieściła się w pomieszczeniach wynajmowanych u gospodarzy, a pierwszym znanym kierownikiem szkoły był Stanisław Szymański. W 1967r. kierownik Szymański przekazał dokumenty szkolne i stanowisko Edwardowi Ziębie. Pierwszy budynek szkolny wybudowany został w latach siedemdziesiątych. W 1971r. kierownikiem szkoły został Józef Węgliński. W 1991r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Teresa Stołek, która pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 2007r. Od 1 września 2007r. – Elżbieta Białecka objęła stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach.

Do końca roku szkolnego 1998/1999 szkoła była podstawówką, a od 1 września 1999r. rozpoczęło swoją działalność gimnazjum.

Czas ten był okresem intensywnego rozwoju szkoły. W 2000 roku uczniowie cieszyli się już salą komputerową, 2004 roku miało miejsce uroczyste oddanie sali gimnastycznej. W 2008r. dokonano kapitalnego remontu sal lekcyjnych, łazienek i korytarzy. W tym samym roku nasi uczniowie jako jedni z nielicznych w powiecie mogli uczyć się języków obcych w nowoczesnej pracowni multimedialnej. W 2009r. wyremontowana została kuchnia i stołówka.

Jubileusz 10–lecia istnienia gimnazjum skłonił nas do podjęcia decyzji o nadaniu imienia szkole. Była ona poprzedzona szeroko zakrojoną dyskusją w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym oraz działaniami o charakterze dydaktyczno-wychowawczymi mającymi na celu rozpropagowanie podjętej inicjatywy i uwzględnienie poglądów różnych podmiotów dla dokonania najlepszego wyboru.

Pomysł nadania imienia naszej szkole wyrósł w przekonaniu, że warto wspominać bohaterską przeszłość i pielęgnować ją, bo z niej wyrastamy. W trudnych czasach narastającej przemocy i demoralizacji życia publicznego jest to istotny aspekt w wychowaniu współczesnego młodego pokolenia. Bardzo potrzebne jest przybliżanie osobowości, które własnym przykładem dostarczają najlepszych wzorów do naśladowania i stanowią życiowy drogowskaz.

Wybierając imię dla szkoły kierowaliśmy się przekonaniem, iż powinna być to osoba godna naśladowania, a imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności regionu opoczyńskiego lub Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub zamiarów na przyszłość. Spośród wielu wybitnych postaci, wybraliśmy króla Kazimierza Wielkiego, gdyż był on jednym z najwybitniejszych polskich monarchów, a ślady jego panowania znaleźć można w powiecie opoczyńskim.

Kiedy wstępował na tron w 1333 roku, Kazimierz Wielki nie miał łatwego zadania – zacofanie polskiego społeczeństwa, problemy finansowe państwa, a także niepopularne decyzje polityczne powodowały niechęć ze strony znacznej części wielmożów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Mimo tego w krótkim czasie polski król odbudował wewnętrznie kraj, na mocy zaś traktatów i układów z władcami ościennymi odzyskał część utraconych ziem. W chwili swojej śmierci w roku 1370 pozostawił monarchię, jak na owe czasy, nowoczesna, bogatą i liczącą się w całej Europie. Układy Kazimierza Wielkiego z Luksemburgami czy Krzyżakami były przykładem realizmu politycznego, zapobiegliwości oraz dobrego gospodarowania. Ponieważ skarb państwa był pełen, wzrosła liczba miast, wsi i zamków, rozwijał się handel, zreformowano finanse, administrację i prawo. I jako polityk i jako człowiek uosabiał sobą współczesnych, z jednej strony tkwiących mocno w realiach średniowiecznego świata, ale z drugiej, inicjujących działania będące zapowiedzą przyszłości. Podsumowaniem działalności króla Kazimierza Wielkiego jest znane przysłowie, iż zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

Król Kazimierz Wielki jest też związany z historią naszego regionu. Z osobą tegoż króla wiąże się rozwój Opoczna, zarówno gospodarczy jak i polityczny. Kazimierz Wielki przeniósł miasto na nowy teren, koncentrujący się wokół dzisiejszego placu Kościuszki. Do dzisiaj zachowały się nazwy dawnych ulic jak: Garncarska, Szewska, Kołomurna. Miasto zyskało również mury obronne, nowy kościół, zamek. Tradycja ustna przekazywana z pokolenia na pokolenia na trwałe związała osobę tego monarchy z naszym miastem. Król Kazimierz miał właśnie poznać w Opocznie swą ukochaną Żydówkę Esterkę. Po dziś dzień w Opocznie znajduje się budynek zwany „domem Esterki”.

Misją naszej szkoły jest wykształcenie ucznia świadomego własnej wartości, odpowiedzialnego, dobrze wyposażonego w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, ucznia aktywnego, współpracującego w grupie, przestrzegającego norm społecznych. Wybierając na patrona szkoły króla Kazimierza Wielkiego, kierowaliśmy się jego dokonaniami, które są powszechnie doceniane. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom. Analizując działania i dokonania króla Kazimierza Wielkiego uznaliśmy, iż jest on godnym wzorcem do naśladowania. Jednym z elementów dorobku króla Kazimierza Wielkiego było powstanie nowego, silnego społeczeństwa, posiadającego otwarty stosunek do zmienianej przez siebie rzeczywistości. W tym duchu chcemy kształcić i wychowywać naszą młodzież – w poszanowaniu historii jako fundamentu do budowania przyszłości i otwartości na świat.

1 września 2017r. dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową, w której uczyli się uczniowie klasy I szkoły podstawowej i dwa roczniki gimnazjalne. Rok później dołączyły kolejne klasy i od września w szkole uczyli się uczniowie I, II i IV klasy. W szkole utworzono oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2018/2019 szkołę ukończył ostatni rocznik gimnazjalny. W kolejnym roku szkolnym dołączyli uczniowie klasy IV i VI.

date_range 
Zaloguj